ورود به مدبر
   
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
Wednesday : 27/03/2019

 
     
 
     
تبریک تولد
 
روز تولد :
آرش پیشوا یزدی
روز تولد : 9 فروردین

آرتین جباری
روز تولد : 10 فروردین

آریا حسینعلی
روز تولد : 10 فروردین

رامتین فرزام فر
روز تولد : 10 فروردین

 
     
 
     
سخن مدیر پایه
 
 
     
 
     
برنامه هفتگی
 
 
     
 
     
در یک نگاه
 
 
     
 
     
در یک نگاه
 
 
     
 
     
برنامه آزمون هماهنگ
 

شماره و تاریخ آزمون

مواد امتحان

محتوای آزمون

 

 

آزمون ( 1 )

12 / 8 / 97

روز شنبه

فارسی

ستایش و درس 1 تا انتهای 3

ریاضی

فصل 1 تا انتهای 3

علوم

فصل 1 تا انتهای 3

مطالعات اجتماعی

درس های 1 تا  انتهای 5

عربی

درس 1 و 2

زبان انگلیسی

درس 1 و 2

پیام های آسمان

درس های 1 تا انتهای 4

آموزش قرآن

درس های 1 تا انتهای 3

 

آزمون ( 2 )

26 / 10 / 97

روز چهارشنبه

 

فارسی

درس 1 تا انتهای درس 8

ریاضی

فصل 1 تا انتهای فصل 4

علوم

فصل 1 تا انتهای فصل 5

مطالعات اجتماعی

درس 1 تا انتهای درس 11

عربی

درس 1 تا انتهای درس 5

زبان انگلیسی

درس 1 تا انتهای درس 4

پیام های آسمان

درس 1 تا انتهای درس 6

آموزش قرآن

درس 1 تا انتهای درس 5

آزمون ( 3 )

15 / 12 / 97

روز  چهارشنبه

 

فارسی

درس 9 تا انتهای 12

ریاضی

فصل های 5 و 6

علوم

فصل 7 تا انتهای فصل 10

مطالعات اجتماعی

درس 12 تا انتهای 18

عربی

درس های 6 و 7

زبان انگلیسی

درس های 5 و 6

پیام های آسمان

درس 7 تا انتهای درس 10

آموزش قرآن

درس 6 تا انتهای درس 8

 
     
 
     
مکمل های آموزشی
 
 
     
 
نقشه سایت