اعضای شورا
 

اسامی اعضاء شورای دانش آموزی

سمت

نام ونام خانوادگی

رئیس شورا

آرین منسوب

عضو شورا

محمد امین کشت پور

عضو شورا

آرش پیشوا یزدی

عضو شورا

شاهین عبدلی

عضو شورا

پارسا اصل روستا

عضو شورا

آرمان تدین

عضو شورا

آرین جانی پور

عضو شورا

بنیامین حسین پور

عضو شورا

امیر علی دهقانی

عضو شورا

یاشار دارایی

 

 
     
 
     
گزارشات شورای دانش آموزی
 
 
     
 
نقشه سایت