اعضای شورا
 

اسامی اعضاء شورای دانش آموزی

سمت

نام ونام خانوادگی

رئیس شورا

اشکان قربانی

عضو شورا

آر اد حسابی

 

عضو شورا

ارشیا سلیمانی

عضو شورا

محمدامین کشت پور

عضو شورا

محمد مهدی رمضان زاده

عضو شورا

کسری ذوالفقاری

عضو شورا

بنیامین نادری

عضو شورا

آرین منسوب 

عضو شورا

مهراد طالبی

عضو شورا

پارسا اصل روستا

ناظر شورا

مهران نجفی

ناظر شورا

علیرضا ضامنی

ناظر شورا

آرین فرجی

 
     
 
     
گزارشات شورای دانش آموزی
 
 
     
 
نقشه سایت