ساعات آموزشی
 

ساعات آموزشی سال تحصیلی 98- 1397

 

عنوان

روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه

مدت (دقیقه)

ساعت

مراسم صبحگاه

15

7:057:20

زنگ اول

80

8:40 – 7:20

تفریح

20

9 – 8:40

زنگ دوم

80

10:20– 9

تفریح

20

10:40 10:20

زنگ سوم

80

12 10:40

ناهار  و نماز

50

12:50 12

زنگ چهارم

80

14 12:50:10

عنوان

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

مدت (دقیقه)

ساعت

مراسم صبحگاه

15

7:20-7:05

زنگ اول

80

8:40-7:20

خودارزیابی

20

9-8:40

تفریح

20

9:20- 9

زنگ دوم

80

10:40-9:20

تفریح

20

11-10:40

زنگ سوم

80

12:20 – 11

ناهار  و نماز

50

13:10 – 12:20

زنگ چهارم

80

14:30 – 13:10

 

يادآوری مهم :

در صورت تصميم مدرسه جهت  تعطيلی ساعتی در مناسبت های ضروری، اطلاع رسانی دقيق انجام خواهد شد .

 

 
     
 
نقشه سایت