ملاقات ها و کارگاه ها و توزیع کارنامه
 

جدول زمان بندی توزیع کارنامه

عنوان

روز

تاریخ

تحویل گیرنده

کارنامه آزمون هماهنگ 1

سه شنبه

15/8/97

دانش آموز

کارنامه میان نوبت اول(پایه نهم)

چهارشنبه

7/9/97

اولیای محترم

کارنامه میان نوبت اول (پایه هشتم)

دوشنبه

12/9/97

اولیای محترم

کارنامه میان نوبت اول (پایه هفتم)

چهارشنبه

14/9/97

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول (پایه نهم)

یکشنبه

23/10/97

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول(پایه هشتم)

دوشنبه

24/10/97

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول(پایه هفتم)

سه شنبه

25/10/97

اولیای محترم

کارنامه آزمون هماهنگ 2

دوشنبه

1/11/97

دانش آموز

کارنامه آزمون هماهنگ 3

دوشنبه

20/12/97

دانش آموز

کارنامه میان نوبت دوم پایه هفتم

شنبه

14/2/97

دانش آموز

کارنامه میان نوبت دوم پایه هشتم و نهم

سه شنبه

17/2/97

دانش آموز

تاریخ ارائه کارنامه نوبت دوم همراه با برنامه امتحانات در اردیبهشت 98 کتبا اعلام خواهد شد.

 

ملاقات های ویژه‌ی اولیاء محترم

روز

تاریخ

ساعت

پایه

عنوان

دوشنبه

9/7/97

15 الی 30/ 16

هشتم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران انتخابات انجمن

چهارشنبه

11/7/97

15 الی 30/16

نهم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران انتخابات انجمن

شنبه

14/7/97

15 الی 30/16

هفتم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران انتخابات انجمن

چهارشنبه

7/9/97

15 الی 30/16

نهم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول دیدار با دبیران -  یادگیری آسان 2

دوشنبه

12/9/97

15 الی 30/16

هشتم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول دیدار با دبیران-  یادگیری آسان 2

چهارشنبه

14/9/97

15 الی 30/16

هفتم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول دیدار با دبیران-  یادگیری آسان 2

یکشنبه

23/10/97

40/12 الی 14

نهم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

دوشنبه

24/10/97

10/13 الی 30/14

هشتم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

سه شنبه

25/10/97

50/12 الی 14

هفتم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

 

عناوین جلسات عمومی آموزش خانواده

 
 
 

به خاطر داشته باشیم هم افزایی دانشی و بینشی خانه و مدرسه از مهمترین عوامل موفقیت نوجوان است

 

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

شنبه

21/7/97

15 الی 16:30

چالش های عاطفی نوجوان

شنبه

19/8/97

15 الی 16:30

تاثیر فضای مجازی در بلوغ نوجوان

چهارشنبه

28/9/97

15 الی 16:30

ادامه‌ی مباحث بلوغ

شنبه

27/11/97

15 الی 16:30

ارتقای سطح همبستگی خانواده

 

يادآوری : در صورت تمايل و درخواست اولياء محترم ، جلسات تخصصی تر به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکميلی متعاقباً اعلام می شود
 
     
 
نقشه سایت