جلسات شورای دبیران
 

روز

تاریخ

ساعت

دستور جلسه

دوشنبه

5/6/97

10:30 الی 13

آغاز سال تحصیلی 98-97  -  بررسی چشم انداز یک ساله

یکشنبه

دوشنبه

13/8/97

14/8/97

14:30 الی 15:30

14:45 الی 15:45

برسی روند تدریس – نمرات مستمر – برگزاری آزمون ها و ...

استماع نظرات همکاران محترم

یکشنبه

دوشنبه

18/9/97

19/9/97

10:20 الی 11:10

10:40 الی 11:30

گزارش دپارتمانها – برگزاری آزمون ها

و  امتحانات دی ماه

یکشنبه

دوشنبه

12/12/97

13/12/97

14:30 الی 15:30

14:45 الی 15:45

برگزاری آزمون هماهنگ

آمادگی برای آزمونهای میان نوبت دوم

سه شنبه

چهارشنبه

25/1/98

26/1/98

14:30 الی 15:30

14:45 الی 15:45

بررسی روند تدریس ها

برنامه ریزی دپارتمانها برای آزمون میان نوبت دوم و نوبت دوم

استماع نظرات همکاران محترم

 
     
 
نقشه سایت