درج مطلب
 

ردیف

عنوان

روز

تاریخ

زمان

پایه

1

مدیران فردا

یکشنبه

22 / 7 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هشتم

2

اردوی تفریحی

سه شنبه

24 / 7 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

نهم

3

اردوی تفریحی- علمی

شنبه

28 / 7 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هفتم

4

اردوی تفریحی

سه شنبه

1 / 8 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هشتم

5

مدیران فردا

یکشنبه

13 / 8 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

نهم

6

اردوی علمی

چهارشنبه

30 / 8 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

نهم

7

اردوی برون استانی یزد(رفت)

دو شنبه

5 / 9 / 97

متعاقبا اعلام می شود

هفتم

اردوی برون استانی یزد(برگشت)

پنجشنبه

8 / 9 / 97

متعاقبا اعلام می شود

هفتم

8

اردوی علمی

سه شنبه

13 / 9 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هشتم

9

اردوی تفریحی

سه شنبه

18 / 10 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هفتم

10

اردوی تفریحی اُ پارک (ویژه دانش آموزان برتر فرهنگی و آموزشی)

متعاقبا اعلام می شود

متعاقبا اعلام می شود

سه پایه

11

اردوی برون استانی مشهد مقدس

چهارشنبه

3 / 11 / 97

متعاقبا اعلام می شود

سه پایه

اردوی برون استانی مشهد مقدس

یکشنبه

7 / 11 / 97

متعاقبا اعلام می شود

سه پایه

12

بازارچه خیریه (احسان و نیکو کاری)

سه شنبه

30 / 11 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

سه پایه

13

اردوی تفریحی کارتینگ (ویژه دانش‌آموزان برتر آموزشی)

متعاقبا اعلام می شود

متعاقبا اعلام می شود

سه پایه

14

مدیران فردا

سه شنبه

14 / 12 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هفتم

15

اردوی تفریحی

چهارشنبه

15 / 12 / 97

تا پایان ساعت آموزشی

هشتم و نهم

16

اردوی تشویقی فعالان نمازخانه

سه‌شنبه

21 / 12 /97

تا پایان ساعت آموزشی

سه پایه

17

اردوی برون استانی شیراز(رفت)

یکشنبه

8 / 2 / 98

متعاقبا اعلام می شود

هشتم و نهم

اردوی برون استانی شیراز(برگشت)

پنجشنبه

12 / 2 / 98

متعاقبا اعلام می شود

هشتم و نهم

 
     
 
نقشه سایت