درج مطلب
 
 
 
کلاس های فوق برنامه
 
 
 
دوشنبه ها
زنگ تفریح دوم کانون هم اندیشی دینی آقای دیانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه ها
ساعت 10 : 14 الی  00 : 15 ، کانون قرآن آقای فلسفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت